Takht-e-Nishan (Royal Seat) in Durbar Hall - Khilwat Mahal

Takht-e-Nishan (Royal Seat) in Durbar Hall – Khilwat Mahal